Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

27/02/2018 Tải về
2 Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

10/09/2017 Tải về
3 Báo cáo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2017

tải về

20/06/2017 Tải về
4 Báo cáo thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017

tải về

28/02/2017 Tải về
5 Thông báo tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

tải về

06/02/2017 Tải về
6 Công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2016

tải về

25/11/2016 Tải về
7 224-2016/SNN-TCCB

Mẫu biểu đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016

26/02/2016 Tải về
8 549-2015/QĐ-SNN-TC

Khen thưởng thành tích công tác năm 2015

24/12/2015 Tải về
9 533-2015/QĐ-SNN-TC

Công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015

17/12/2015 Tải về
10 169-2015/BC-SNN-TC

Công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015...

27/07/2015 Tải về
11 72-2015/QĐ-SNN-TC

Khen thưởng thành tích năm 2014

13/02/2015 Tải về
12 46-2015/QĐ-SNN-TC

Phê duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2014

01/02/2015 Tải về
13 02-2015/QĐ-SNN

Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng Sở NN & PTNT

06/01/2015 Tải về
14 63-2014/HD-SNV

Hướng dẫn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

31/12/2014 Tải về
15 27-2014/QĐ-UBDN

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15/12/2014 Tải về
16 Mẫu đánh giá, khen thưởng cuối năm 2014

Các biểu mẫu đánh giá, khen thưởng cuối năm 2014

04/12/2014 Tải về
17 Số: 54/BC-CTĐ3-2014 TTTS

Báo cáo công tác thi đua Cụm thi đua số 3: 6 tháng đầu năm 2014

21/08/2014 Tải về
18 18/QĐ-SNN

Khen thưởng thành tích công tác năm 2013

21/01/2014 Tải về
19 07/QĐ-SNN

Kết quả xét duyệt sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở Sở NN & PTNT 2013

15/01/2014 Tải về
20 01/CT-UBND

Phát động phong trào thi đua yêu nước 2014 trên địa bàn tỉnh

07/01/2014 Tải về
21 500/QĐ-SNN

V/v Kiện toàn tổ chức, hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở NN & PTNT

10/12/2013 Tải về
22 501/QĐ-SNN

v/v kiện toàn tổ chức hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở NN & PTNT

10/12/2013 Tải về
23 79/CĐN

Xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2013

26/11/2013 Tải về
24 339/QĐ-SNN

Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở NN & PTNT

30/05/2012 Tải về
25 890/QĐ-SNN

Quy định công tác thi đua khen thưởng

25/11/2011 Tải về
26 342/QĐ-SNN

Quy chế chia Cụm thi đua và tổ chức hoạt động chấm điểm, bình xét thi đua giữa các Cụm thi đua

01/06/2012 Tải về
 

Thông báo

 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 13 | down : 11
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 18 | down : 12
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 11 | down : 5
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 27 | down : 16
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 9 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 11 | down : 4
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 29 | down : 8
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 19 | down : 8
 • Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập, phổ biến quy chế phòng thi và sát hạch kiểm tra kiến thức thí sinh dự tuyển viên chức

  tải về

  view : 27 | down : 14
 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 57 | down : 23

Văn bản

Quan tâm nhiều

....