Báo cáo kết quả chi trả dịch vụ rừng tháng 6/2015

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ & PTR