Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Xem tiếp...

Bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

Thứ năm - 20/09/2018 04:45
Ngày 13/8/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành không còn phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành, cụ thể như sau:
1. Quyết định số 211/1998/QĐ-BNN-QLN ngày 19/12/1998 của  Bộ NN và PTNT ban hành quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi.
2. Quyết định số 113/2000/QĐ-BNN-XDCB ngày 06/11/2000 của Bộ NN và PTNT ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ NN và PTNT.
3. Quyết định số 11/2001/QĐ-BNN-XDCB ngày 19/02/2001 của Bộ NN và PTNT ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quản lý.
4. Thông tư số 81/2001/TT-BNN ngày 09/8/2001 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.
5. Quyết định số 101/2001/QĐ-BNN ngày 15/10/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành mẫu hồ sơ mời thẩu mua sắm hàng hóa áp dụng cho các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ NN và PTNT.
6. Quyết định số 44/2003/QĐ-BNN ngà 14/02/2003 của  Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ NN và PTNT.
7. Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003 của  Bộ ông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời chỉ tiêu suất vốn đau tư xay dựng cơ bản công trình ngành NN và PTNT.
8. Quyết định sổ 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bô trưởng Bộ NN và PTNT quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi,
9. Qnyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ NN và PTNT quy định về thẩm quyền,  thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.
10. Quyết định số 11/2005/QĐ-BNN ngày 07/3/2005 cùà Bộ NN và PTNT quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp va Phát triên nông thôn.
11. Quyết định số 39/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 củạ  Bô NN và PTNT ban hành quy định áp dụng đơn giá lập Quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư Dự án thuy điện Sơn La.
12. Thông tư số 18/2006/TT-BNN ngày 20/3/2006 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiẹn Nghi đinh sô 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý các dự án đâu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đo Bộ NN và PTNT. 
13. Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của  Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điềụ của quy định vê việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ NN và PTNT.
14. Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 cùa  Bộ NN và PTNT hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gần với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối vói các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
15. Thông tư số 34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008 của  Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn vói chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
16. Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/02/2009 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
17. Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2009 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi.
18. Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ NN và PTNT.
19. Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của  Bộ NN và PTNT quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.
20. Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ vê việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
21. Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 của  Bộ NN và PTNT quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.
22. Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2010 của  Bộ NN và PTNT quy định công tác bảo vệ bí mật nha nước thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.
23. Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.
24. Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 của  Bộ Nông nghiệp và Phạt triển nông thôn quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.
25. Thông tư số 58/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2010 của  Bộ NN và PTNT quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.
26. Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011       củaBộNN và PTNT quy định đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành NN và PTNT.
27. Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011       của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT. .
28. Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của  Bộ NN và PTNT,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ/tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
29. Thông tư số 34/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/5/2011 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.
30. Thông tư số 40/2011 /TT-BNNPTNT ngày 27/5/20Ỉ1 của  Bộ NN và PTNT quy định năng lực của tổ chức cá nhân; tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
31. Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của  Bộ NN và PTNT hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan được biết, thực hiện./.

Tác giả bài viết: Trịnh Yến

Nguồn tin: (Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 6 | down : 3
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 13 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 25 | down : 19
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 142 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 59 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 111 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 110 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 106 | down : 72

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....