Tuyên truyền về chiến dịch làm sạch thế giới

Thứ tư - 31/10/2018 15:39
Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác quản lý, xử lý chất thải tại các khu vực nông thôn, góp phần làm sạch môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn nói riêng và toàn tỉnh nói chung, ngày 08/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND giao với một số nội dung như sau:
1. Tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ; Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI); Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các tiêu chí vê bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới...
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, cụ thể như: thực hiện treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu vê chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bận vững” tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và nơi đông dân cư; tuyên truyền về Chiến dịch trên đài phát thanh và truyên hình, báo chí... dưới dạng các bài viết, phóng sự; tổ chức các lớp tập huấn, buổi mit tinh, cuộc thi tìm hiểu về môi trương,...
3.Thực hiện thu gom và xử lý chất thải phát sinh tại các thôn, xã, cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường; cải thiện điều kiện vệ sinh chuồng trại chăn nuôi ở khu vực nông thôn; thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
4.Tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất ừong nông nghiệp; hướng dẫn người dân thực hiện việc thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ dịch hại, phân bón, thức ăn chăn nuôi theo đúng quy định; khuyến khích áp dụng các phương pháp canh tác bên vững, sản xuât thực phẩm an toàn hướng tới nên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
5. Tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực huy động dông đảo cộng đồng người dân tham gia như: ra quân làm vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết trên địa bàn các huyện, thị xã; thực hiện tổng vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng; khuyến khích người dân sử dụng các loại bao gói, túi xách, phương tiện đựng hàng dễ phân hủy, thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy...
6. Giải quyết triệt để những vụ việc, điểm nóng về môi trường; hướng dẫn và yêu càu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện công tác quản lý và xử lý chất thải theo quy định của Nghị định so 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ.
7. Tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuât, kinh doanh; xử lý nghiêm các tô chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
 Kế hoạch này đã giao các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì, phối họp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổng họp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đôi với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tập trung giải quyết những vụ việc, điểm nóng về môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị; thực hiện hiệu quả công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề cấp bách theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vi có liên quan thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tăng cường kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; hướng dẫn người dân thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, xử lý chất thải chăn nuôi họp vệ sinh tại khu vực nông thôn.
- Tổ chức các hoạt động nhằm kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp; hướng dẫn người dân thực hiện việc thu gom, xừ lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phân bón, thức ăn chăn nuôi theo quy định.
- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; gắn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình múc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khuyến khích người dân áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, sản xuất thực phẩm an toàn hướng tới nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Phối họp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Sở xây dựng:
- Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện quản lý, thu gom rác thải và tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn.
- Phối họp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã trong công tác nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh ừên địa bàn tỉnh.
- Phối họp Ịvới các Sở, ban ngành; ƯBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. UBND các huyện, thị xã:
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chủ động tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch theo nội dung của Kế hoạch.
- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” tại trụ sờ làm việc và các điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn để hưởng Chiến dịch.
- Chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt là tại các điểm, khu vực có rác thải tồn đọng.
- Tổ chức, phát động các phong trào: ra quân làm vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước; thực hiện tổng vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng...
- Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt có hiệu quả trên địa bàn.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, khu dân cư, thôn, xóm hưởng ứng Chiến dịch thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày của địa phương và các cuộc họp tổ dân phố, thôn, xóm; vận động và hướng dẫn ngứời dân thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống: thu gom, phân loại tại nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để tránh phát sinh ruồi, muỗi...
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện tốt Kế hoạch cần tuyên truyền, biểu đương những điên hình tiên tiên trong công tác bảo vệ môi trường, công khai thông tin vê các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 13 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 31 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 74

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....