Phòng trừ một số sâu bệnh hại trên cây bơ

Phòng trừ một số sâu bệnh hại trên cây bơ

Để phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây bơ cần thực hiện theo nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp. Khi áp dụng biện pháp hóa học chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên các loại cây ăn quả, theo nguyên tắc “4 đúng”. Một số sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây bơ như sau:

Xem tiếp...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên đia bàn tỉnh

Thứ hai - 09/01/2017 16:36
Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, doanh nghiệp, địa phương yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, vẫn còn mang tính hình thức, đối phó; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm; năng lực, phẫm chất, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị chưa phát huy hêt trách nhiệm người đứng đâu trong việc châp hành kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh, thiếu quyết liệt trong chi đạo thực hiện đứng nội quy, quy chế làm việc, buông lỏng quản lý, công tác kiếm tra, giám sát ở một số nơi chưa hiệu quả.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nểu trên; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cầu:
1. Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trong đó chú trọng nội dung, giải pháp về công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách vê xây dựng Đảng hiện nay”.
b) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn  vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chinh các quyết định của cấp trên.
c) Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội đung có liên quan.
d) Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với các nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.
đ) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
e) Nêu cao tinh thần trách, nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiềm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, vê kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo các trường họp vi phạm phải bị xử lý theo quy định.
g) Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/5) và 01 năm (trước ngày 15/11) lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, mình gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan.
h) Giám đốc Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Giám đốc Sở về việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung liên quan Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình (nếu có vi phạm).
Chị thị yêu cầu các cơ quan báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của UBND tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ừong các cơ quan nhà nước toàn tỉnh thực hiện và nhân dân theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện Chỉ thị này; tăng cường vai trò giám sát, tiếp thu có chọn lọc các góp ý, phê phán của công luận về những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà liên quan đến thủ tục hành chính; kịp thời động viên những gương điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trương các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chị thị này và giao Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp định kỳ báo cáo kết quả./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Quang

Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 86 | down : 29
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 107 | down : 76
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 108 | down : 34
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 178 | down : 103
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 224 | down : 64
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 105 | down : 16
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 137 | down : 48
 • Thông báo mời thầu mua dê đực giống

  tải về

  view : 210 | down : 65
 • Thông báo mời thấu mua máy cắt cỏ, bình xịt thuốc cỏ

  tải về

  view : 179 | down : 64
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 11/2018

  tải về

  view : 215 | down : 70

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh

....