Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa hấu

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa hấu

Dưa hấu là một loài thực vật thuộc họ Bầu bí, có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao. Ở Việt Nam, diện tích trồng dưa hấu ngày càng tăng, sản xuất dưa hấu mang lại thu nhập cao, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Xem tiếp...

Theo dõi diễn biến rừng của ban quản lý rừng phòng hộ tà thiết trên google earth

Thứ hai - 16/11/2020 14:24
1. Sự cần thiết
Theo dõi diễn biến rừng nhằm xác định diện tích các loại rừng, đất quy hoạch phát triển rừng hiện có; xác định các diện tích biến động của từng loại rừng, từng chủ rừng nhằm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó là phải cập nhật, phản ánh chính xác, khách quan những biến động về trạng thái rừng, đất quy hoạch phát triển rừng, chủ rừng và tổ chức được giao quản lý rừng, mục đích sử dụng rừng, nguyên nhân biến động. Đây là nhiệm vụ mà mỗi chủ rừng và các cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp phải thực hiện hàng năm theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Bông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, ngành lâm nghiệp cũng đã có phần mềm chuyên dụng cho việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Nhưng với chức năng chính là từ bản đồ diễn biến để xử lý ra kết quả đầu ra. Nên, việc xây dựng, cập nhật bản đồ diễn biến rừng thì chủ rừng và các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương vẫn phải tự thực hiện. Với diện tích lâm phần của mỗi chủ rừng quản lý là khá rộng, điều kiện thực địa không thuận lợi, việc phát hiện và cập nhật những thay đổi về diễn biến rừng là rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực tế là phần lớn các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước không xây dựng kịp thời được bản đồ diễn biến rừng. Bên cạnh đó, với xu thế phát triển hiện nay, thì việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội được xem là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, để góp phần hỗ trợ các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn nêu, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn quản lý tài nguyên rừng của tỉnh, thì việc phát triển giải pháp: “Theo dõi diễn biến rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết trên Google earth” là rất cần thiết.
 
2. Nội dung, phương pháp và kết quả
(1) Nội dung: Giải pháp “Theo dõi diễn biến rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết trên Google Earth”, có những những nội dung sau:
- Xây dựng bản đồ diễn biến rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết (Ban QLRPH Tà Thiết).
- Tải bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết để chồng lên ảnh vệ tinh landsat của Google Earth.
- Điều chỉnh định dạng bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google Earth.
- Viết chương trình kết nối với bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google Earth.
- Theo dõi diễn biến mỗi lô thửa rừng của của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google Earth.
(2) Phương pháp: Những nội dung nêu trên được thực hiện theo những phương pháp sau:
- Đối với việc xây dựng bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết, sử dụng phương pháp: Chồng xếp các lớp bản đồ kiểm kê rừng, lập địa, hiện trạng, giao thông, thủy văn … lên bản đồ diễn biến rừng để truy vấn, cập nhật thông tin trong môi trường Mapinfo. Bản thuộc tính có cấu trúc theo quy chuẩn kỹ thuật của ngành lâm nghiệp.
- Đối với việc tải bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết để chồng lên ảnh vệ tinh landsat của Google earth, sử dụng phương pháp: Từ Mapinfo sử dụng chức năng kết nối, tải bản đồ lên Google earth để tải bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google earth để tạo ra file .KLM trên Google earth.
- Đối với việc điều chỉnh định dạng bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google earth, sử dụng phương pháp: Trên Google earth, chọn đến phải tải bản đồ có định dạng .KLM để tiến hành thay đổi các thuộc tính về đường viền đối tượng, độ trong suốt của đối tượng bản đồ.
          - Đối với việc viết chương trình kết nối với bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google earth, sử dụng phương pháp: Thiết lập module bằng ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual C# professional 2010 để kết nối với file tải bản đồ lên Google earth.
- Đối với theo dõi diễn biến mỗi lô thửa rừng của của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google earth, sử dụng phương pháp: Bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết đã được tải lên Google earth với độ phân lập đến mỗi lô rừng và có định dạng đường viền lô, nền trong suốt để thấy rõ được hiện trạng của ảnh vệ tỉnh. Trên mỗi đối tượng, người sử dụng chỉ cần chọn đối tượng thì toàn bộ thuộc tính của đối tượng xuất hiện, qua đó dễ dàng theo dõi sự biến động theo ảnh vệ tinh.
(3) Kết quả: Thực hiện giải pháp “Theo dõi diễn biến rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết trên Google Earth”, đã mang lại những kết quả sau:
          - Kết quả xây dựng bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết phân lập đến mỗi lô rừng theo quy chuẩn của ngành lâm nghiệp như Hình 01. Phân tích bản đồ này cho kết quả hiện trạng sử dụng đất của Ban QLRPH Tà Thiết như Bảng 01.
- Tải bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết chồng xếp trên ảnh vệ tinh trên Google Earth cho kết quả như Hình 02 cho thấy ranh giới mỗi lô rừng được chồng xếp lên ảnh vệ tinh tại thời điểm hiện tại. Nên dễ dàng phát hiện được sự thay đổi ở mỗi lô rừng.
- Viết module kết nối với đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google Earth như Hình 03. Từ module, kích hoạt nút “Kết nối Google Earth” sẽ xuất hiện file bản đồ kết nối có định dạng .KML, tiếp tục chọn nút “Open: thì sẽ kết nối đến bản đồ diễn biến rừng trên Google earth như Hình 02.
 
 
Hình 01: bản đồ diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết
Bảng 01: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất của Ban QLRPH Tà Thiết
 
TT Loại đất loại rừng Tỷ lệ
(%)
Diện tích
(ha)
1   Rừng tự nhiên 2,45 200,95
1 TXP Thường xanh phục hồi 1,00 82,29
2 TXN Thường xanh nghèo 0,39 31,98
3 TXK Thường xanh khác 0,49 40,34
4 TXB Thường xanh trung bình 0,00 0,05
5 HG1 Hỗn giao 0,34 27,47
6 RLK Rụng lá khô 0,18 14,52
7 TNK Tự nhiên khác 0,05 4,30
2   Rừng trồng 86,09 7.054,71
8 RTG Rừng trồng gỗ 79,41 6.507,39
9 RTK Rừng trồng khác 6,67 546,37
10 RTTN Rừng trồng tre nứa 0,01 0,96
    Cộng   7.255,66
 
  
            
Hình 02: Tải bản đồ diễn biến rừng, chống xếp lên ảnh vệ tinh trên Google Earth
         
 
 Hình 03: Module kết nối với đồ diễn biến rừng của
Ban QLRPH Tà Thiết trên Google Eearth
           
 
Hình 04: Theo dõi diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết trên Google Earth
 
- Theo dõi diễn biến rừng của Ban QLRPH Tà Thiết: Trên bản đồ diễn biến rừng trên Google Earth, chọn mỗi lô rừng thì sẽ xuất hiện những thông tin thuộc tính của lô rừng đó. Trong đó có các thông tin về hiện trạng rừng. Đối chiếu với ảnh vệ tinh trên Google Earth, nếu thấy có sự thay đổi về hiện trạng thì người quản lý cập nhật lại bản đồ diễn biến rừng kịp thời.
 
3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tế
Giải pháp “Theo dõi diễn biến rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết trên Google earth” mang lại những hiệu quả sau:
          * Về thực tiễn: Ban QLRPH Tà Thiết dễ dàng theo dõi và cập nhật được diễn biến rừng được thường xuyên.
          * Về khoa học và Công nghệ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế theo dõi diễn biến rừng ở địa phương.
          * Tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật: Là những hợp phần để tạo nên những sản phẩm tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật.
          * Các chủ rừng và các cơ quan quản lý Nhà nước về lân nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể cải tiến giải pháp này để áp dụng phù hợp vào thực tế ở mỗi đơn vị.

Tác giả bài viết: Trần Quốc Hoàn

Nguồn tin: Sở KHCNBP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 01.2021 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 24 | down : 9
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

  tải về

  view : 29 | down : 19
 • Thông báo phương thức, thủ đoạn mới của trộm cắp tài sản

  tải về

  view : 24 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 53 | down : 15
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 50 | down : 20
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 64 | down : 34
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 167 | down : 24
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 96 | down : 18
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 77 | down : 19
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 138 | down : 43

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....