Lên phía trên
01. Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình. Mã số hồ sơ: T-BPC-233264-TT
Câu hỏi:
01. Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình. Mã số hồ sơ: T-BPC-233264-TT
Trả lời:
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.
- Bước 2.  Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Bước 3. Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thẩm định của chủ đầu tư;
+ Đề cương và dự toán chi phí lập dự án đầu tư, kèm theo Quyết định phê duyệt.
+ Hồ sơ dự án: Báo cáo chính; Thuyết minh tính toán thiết kế cơ sở; Thuyết minh dự toán; Bản vẽ thiết kế cơ sở, Kèm theo biên bản nghiệm thu hồ sơ dự án đầu tư.
+ Hồ sơ khảo sát xây dựng; Kèm theo: Đề cương khảo sát, Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình.
+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu lập dự án, nhà thầu khảo sát xây dựng.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26/11/2003;
+ Luật 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và Nghị định số 49/2008/N Đ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.
+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.
Lên phía trên
02. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Mã số hồ sơ: T-BPC-233267-TT
Câu hỏi:
02. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Mã số hồ sơ: T-BPC-233267-TT
Trả lời:
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.
- Bước 2.  Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Bước 3. Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thẩm định của chủ đầu tư hoặc Ban QLDA;
+ Đề cương và dự toán chi phí lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình, kèm theo Quyết định phê duyệt;
+ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh BCKTKT); Bản vẽ thiết kế BVTC; Thuyết minh dự toán; Kèm theo Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế.
+ Hồ sơ khảo sát xây dựng; Kèm theo: Đề cương khảo sát, Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các văn bản liên quan liên quan đến công trình của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư;
+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, dự toán xây dựng; nhà thầu khảo sát xây dựng.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.
h) Lệ phí: Theo Quyết định số 957/2009/Q Đ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26/11/2003;
+ Luật 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và Nghị định số 49/2008/N Đ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009.
+ Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 
 
 
Lên phía trên
03. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị. Mã số hồ sơ: T-BPC-233272-TT
Câu hỏi:
03. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị. Mã số hồ sơ: T-BPC-233272-TT
Trả lời:
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Lập tờ trình đề nghị thẩm định của Ban QLDA..
- Bước 2. Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Bước 3. Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ mời thầu; Thông báo mời thầu;
+ Kế hoạch đấu thầu được duyệt ;
+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu ;
+ Văn bản đề nghị thẩm định;
+ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu (còn niêm phong);
+ Các văn bản, thông báo … của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban QLDA liên quan đến gói thầu .
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.
h) Lệ phí:
            -  Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.
            - Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
 - Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,01% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
- Luật 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn xây dựng theo Luật Xây dựng;
- Thông tư 08/2010/TT-BKH, ngày 21/4/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Lên phía trên
04. Thẩm định và phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu tư vấn (khảo sát; lập dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật; thiết kế BVTC và dự toán; giám sát thi công xây dựng…) áp dụng hình thức chỉ định thầu. Mã số hồ sơ: T-BPC-233278-TT
Câu hỏi:
04. Thẩm định và phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu tư vấn (khảo sát; lập dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật; thiết kế BVTC và dự toán; giám sát thi công xây dựng…) áp dụng hình thức chỉ định thầu. Mã số hồ sơ: T-BPC-233278-TT
Trả lời:
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Lập tờ trình đề nghị thẩm định của Ban QLDA..
- Bước 2. Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Bước 3. Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ yêu cầu, kèm theo quyết định phê duyệt HSYC;
+ Hồ sơ đề xuất của nhà thầu;
+ Biên bản xét thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất;
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu;
+ Các văn bản, thông báo … của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban QLDA liên quan đến gói thầu .
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
- Luật 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn xây dựng theo Luật Xây dựng;
- Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/4/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Lên phía trên
05. Thẩm định và phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu tư vấn (khảo sát; lập dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật; thiết kế BVTC và dự toán; giám sát thi công xây dựng…) có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng. Mã số hồ sơ: T-BPC-233281-TT
Câu hỏi:
05. Thẩm định và phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu tư vấn (khảo sát; lập dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật; thiết kế BVTC và dự toán; giám sát thi công xây dựng…) có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng. Mã số hồ sơ: T-BPC-233281-TT
Trả lời:
a) Trình tự thực hiện:  
  - Bước 1. Lập tờ trình đề nghị thẩm định của Ban QLDA..
  - Bước 2. Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Bước 3. Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Thư mời thầu, đơn nhận thầu (01 bản chính); Biên bản đàm phán hợp đồng (01 bản chính);
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu (01 bản chính);
+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu (01 bản chính);
+ Các văn bản, thông báo … của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban QLDA liên quan đến gói thầu .
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
- Luật 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn xây dựng theo Luật Xây dựng;
Lên phía trên
06. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp (do điều chỉnh giá vật liệu, nhiên liệu; điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công). Mã số hồ sơ: T-BPC-233283-TT
Câu hỏi:
06. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp (do điều chỉnh giá vật liệu, nhiên liệu; điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công). Mã số hồ sơ: T-BPC-233283-TT
Trả lời:
a) Trình tự thực hiện: 
  - Bước 1. Lập tờ trình đề nghị thẩm định của Ban QLDA..
  - Bước 2. Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Bước 3. Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Hợp đồng thi công xây dựng.
+ Hồ sơ dự thầu.
+ Hồ sơ nghiệm thu công trình; Bản photo các chứng từ, hóa đơn mua vật liệu, thiết bị (nếu có).
+ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của Ban QLDA;
+ Hồ sơ điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp.
+ Các văn bản, thông báo … của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban QLDA liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01bộ
d) Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26/11/2003;
- Luật 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và Nghị định số 49/2008/N Đ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009.
- Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;
 
 

Thông báo

 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 7/2020

  tải về

  view : 4 | down : 2
 • cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống covid-19

  tải về

  view : 4 | down : 5
 • Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19

  tải về

  view : 18 | down : 14
 • Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  tải về

  view : 19 | down : 7
 • Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước

  tải về

  view : 19 | down : 9
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 06.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 39 | down : 13
 • Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Giám dốc Sở năm 2020

  tải về

  view : 51 | down : 35
 • Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân giới thiệu bình chọn danh hiệu “công dân bình phước tiêu biểu thế hệ 45 tuổi”

  tải về

  view : 96 | down : 31
 • Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 95 | down : 36
 • Thông báo giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4

  tải về

  view : 87 | down : 26

Quan tâm nhiều


....